FAQ

Hoe gebruik ik de prijzenvergelijker?

Met deze simulator kunt u het geheel van de aanbiedingen van de leveranciers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vergelijken.

Hoe ga ik te werk?

 1. Neem uw meest recente jaarlijkse eindfactuur voor gas en elektriciteit bij de hand.
 2. Voer uw gegevens in. Klik op “?” voor meer informatie of neem een kijkje bij de «FAQ ».
 3. Afhankelijk van de ingevoerde gegevens verkrijgt u een lijst met de leveranciers en hun aanbiedingen. De lijst is onderverdeeld in de aanbiedingen met vast of variabel tarief.
 4. Vervolgens kan u tot 5 aanbiedingen selecteren voor een gedetailleerde vergelijking.
 5. Sla uw resultaat op als PDF of CSV (Excel) of ontvang een kopie via e-mail.

Voor wie is deze prijzenvergelijker bedoel?

Deze simulator richt zich tot gebruikers van stroom met laagspanning (vermogen <100kVA met een jaarlijkse meteropname), hoofdzakelijk particulieren en KMO’s.

De simulatie is niet geldig voor verbruikers van stroom of gas van middenspanning of middendruk.

Hoe worden de gegevens van de leveranciers verzameld?

BRUGEL ontvangt al de tariefaanbiedingen van de leveranciers op vrijwillige basis. De inhoud van deze aanbiedingen wordt door BRUGEL gevalideerd voordat ze in onze simulator worden opgenomen. Deze website wordt maandelijks geüpdatet zowel wat betreft prijzen als andere elementen.

Méthodologie van de prijzenvergelijker?

Sinds november 2022 gebruiken VREG, CWaPE, BRUGEL en CREG (de 3 gewestelijke regulatoren en de federale regulator) een uniforme methode om de geschatte jaarkost van contracten met een variabele prijs voor elektriciteit en aardgas te berekenen.

De nieuwe methode houdt rekening met de verwachte energieprijzen voor de komende 12 maanden, op basis van de laatst beschikbare prijsnoteringen op de energiebeurzen voor toekomstige leveringen. De methode heeft tot doel een zo betrouwbaar mogelijke rangschikking van het productenaanbod van de leveranciers voor te stellen in het belang van de consument.

In dit document vindt u de details van de berekeningsmethode die voor BruSim wordt gebruikt. Aangezien dit deze methodologie betreft als die voor de V-test®, is de onderstaande beschrijving een vertaling van de VREG-methodologie.

Wat heb ik nodig om een simulatie te maken?

In het ideale geval gebruikt u:

 • Uw jaarlijkse slotfactuur voor gas of elektriciteit
 • Het schrijven van Sibelga om u uw EAN-code mee te delen

Voor een simulatie van de elektriciteitstarieven, kent u best uw:

 • jaarverbruik tijdens de piekuren in kWh
 • jaarverbruik tijdens de daluren in kWh (indien van toepassing))
 • jaarverbruik voor een exclusief nachtmeter (indien van toepassing)
 • vermogen van uw aansluiting in kVA (ook deze vindt u terug op uw fiche van Sibelga om uw EAN-code mee te delen).

Voor een simulatie van de gastarieven, kent u best uw:

 • jaarverbruik in kWh.

Als u niet beschikt over deze gegevens, kunt u toch een simulatie maken van de energietarieven. Deze is dan gebaseerd op standaardprofielen van energieverbruikers.

Welk verschil is er tussen de meters?

Enkelvoudige meter:

Deze meter wordt ook enkeltariefmeter genoemd. Hij bestaat uit slechts één display. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daluurtarief.

Tweevoudige meter:

De tweevoudige meter bestaat uit twee displays die afwisselend aan- en uitgeschakeld worden aan het begin van elke tariefperiode. Het verbruik in de piek- en daluren wordt apart geregistreerd.

Alle uren van het weekend worden als daluren beschouwd.

Exclusief nachtmeter:

Zoals de naam het aangeeft, is de exclusief nachtmeter enkel ’s nachts in bedrijf. De uren waarop de nachtmeter in bedrijf is vindt u bij de distributienetwerkbeheerder.

In tegenstelling tot bij de tweevoudige meter worden de uren tijdens het weekend niet als nachtelijke uren beschouwd voor de exclusief nachtmeter.

A+/A- meter:

Als u een gedecentraliseerde installatie hebt (zonnepanelen, enz.) registreert de A+/A–meter apart de stroom die afgenomen wordt van en geleverd wordt aan het elektriciteitsnetwerk. De A+/A–meter kan zowel enkelvoudig of tweevoudig zijn.

Voor gas bestaat er geen onderscheid tussen de meters.

Waarom moet ik het vermogen van mijn aansluiting kennen?

Het vermogen van uw aansluiting wordt gemeten in kVA (kiloVoltAmpère). U vindt het op de fiche die SIBELGA u heeft toegestuurd om u uw EAN-code te melden. Als u niet op de hoogte bent van uw aansluiting, kunt u toch een indicatieve prijzenvergelijking maken door het standaardvermogen (13-18 kVA) te selecteren. Het vermogen van uw aansluiting staat ons toe om de inhoud van de rubriek ODV (openbare dienstverplichtingen) op uw factuur te kennen.

Ook op uw gasfactuur vindt u een rubriek ODV terug. Die is gebaseerd op het kaliber van uw gasmeter (G4 of G6 voor particulieren).

Welk verschil is er tussen m³ et kWh?

Uw jaarlijkse gasverbruik vindt u terug op uw slotfactuur in kWh, een eenheid die slaat op de energie van een bepaalde hoeveelheid gas. Uw teller meet de hoeveelheid gas in m³, wat overeenkomt met het volume van een bepaalde hoeveelheid gas.

De omrekening van kWh naar m³ hangt af van het warmtevermogen van het geleverde gas.

De netwerkbeheerder publiceert maandelijks de hoogste waarden van het warmtevermogen.

Welk gas- en elektriciteitsverbruik neemt BruSim als referentie?

De referenties voor het energieverbruik die worden gebruik als de particuliere gebruiker een simulatie maakt zonder zijn verbruikt te kennen zijn de volgende:

Voor elektriciteit:

 • Studio/appartement met verlichting, koelkast: 600 kWh (piekuren).
 • Klein gezin met vaatwasmachine/wasmachine: 1200 kWh (piekuren).
 • Gemiddeld gezin met elektrische boiler en tweevoudige meter: 1600 kWh (piekuren) en 1900 kWh (daluren).
 • Gemiddeld gezin met elektrische boiler: 3500 kWh (piekuren).
 • Groot gezin met elektrische boiler: 3600 kWh (piekuren) en 3900 kWh (daluren).
 • Groot gezin met elektrische centrale verwarming: 3600 kWh (piekuren), 3900 kWh (daluren) en 12500 kWh (exclusief nacht).

Voor gas:

 • Koken/Warm water: klein verbruik: 2.326 kWh.
 • Koken/Warm water: groot verbruik: 4.652 kWh.
 • Koken/Warm water/verwarming: klein verbruik: 23.260 kWh.
 • Koken/Warm water/verwarming: groot verbruik: 34.890 kWh.
 • Centrale verwarming voor tenminste 10 woningen: 290.750 kWh.

Wij beschikken momenteel niet over gebruikersprofielen voor professionele klanten met laagspanning. De prijzenvergelijker kan dus geen standaardwaarden aanbieden voor deze gebruikers.

Desondanks geven wij mee dat het jaarlijkse mediaanverbruik van professionele verbruikers van laagspanning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3.163 kWh bedraagt. Voor gas bedraagt dit 13685 kWh.

Wat is het verschil tussen vast en variabel tarief?

Vast tarief

Bij het tekenen van uw contract legt uw leverancier de energieprijs definitief vast. De prijs blijft onveranderd gedurende de volledige contractduur.

Variabel of geïndexeerd tarief

Het variabel tarief fluctueert elke maand afhankelijk van de marktprijzen van gas en elektriciteit. Het te betalen bedrag zal dus verschillend zijn bij elke factuur.

Opgelet! Een formule met variabel tarief bevat ook een vast gedeelte. Zowel aan het vast als aan het variabel tarief worden immers vaste bijkomende kosten aangerekend: de abonnementskosten, de netwerkkosten, belastingen en supplementen.

Wanneer kan ik het sociaal tarief genieten?

De categorieën van personen die het sociaal tarief kunnen genieten zijn vastgelegd door de federale wetgeving. Op volgende link vindt u het geheel van voorwaarden waaraan u moet voldoen om van dit recht te kunnen genieten: http://www.creg.be/nl/tarifparame3.html

Het toekennen van dit statuut gebeurt automatisch. Daarnaast kunnen Brusselse klanten met betalingsmoeilijkheden die in gebreke gesteld zijn voor hun energieleverancier ook genieten van dit tarief, als ze ten minste aan één van volgende voorwaarden voldoen:

 • Als ze het federale sociale tarief genieten
 • Als ze in een procedure van schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling bevinden.
 • Als het OCMW hen het statuut toekent op basis van een sociaal onderzoek
 • Als BRUGEL hen dit statuut toekent op basis van een gezinsinkomen analyse
 • Als een gezinslid rechthebbende is op de verhoogde tegemoetkoming (RVV).

Bij klanten met het statuut van beschermde klant vervangt Sibelga hun vroegere leverancier. Die levert dus energie aan een verminderd tarief. Daartegenover wordt het energieverbruik van de beschermde klant sterk gereduceerd door de plaatsing van een vermogensbegrenzer op de meter van de klant.

Wat is de standaardleverancier?

In 2007 werd de gas- en elektriciteitsmarkt geliberaliseerd. Sindsdien heeft de klant de mogelijkheid gehad om van leverancier te veranderen. De verbruikers die ervoor hebben gekozen om bij dezelfde leverancier te blijven zijn klant bij de standaardleverancier. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dit Engie Electrabel.

Aan klanten die niet veranderd zijn van leverancier na 2007 rekent Engie Electrabel de tarieven van het zogenaamde basisaanbod aan. Een simulatie met deze tarieven vindt u terug in het vak “standaardleverancier” van de prijzenvergelijker.

Waarom is de looptijd van elk contract 3 jaar voor particuliere klanten?

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet elke contract voor elektriciteitslevering verplicht een periode van 3 jaar omspannen. Nochtans kan elke particulier klant kosteloos zijn contract opzeggen, rekening houdend met een opzegtermijn van één maand. Dit geldt niet voor professionele klanten.

Hoe berekent de simulator het totaalbedrag per jaar?

De prijssimulator is gebaseerd op dezelfde gegevens als je energierekening. De berekening telt 3 parameters op:

De gas- en elektriciteitsprijs
Deze bevat:

 • De jaarlijkse bijdrage. Dit is de vaste som die u elk jaar aan uw leverancier betaalt, onafhankelijk van uw verbruik.
 • De prijs per kWh. Dit is de prijs die ofwel wordt vastgelegd bij het tekenen van het contract, ofwel variabel is volgens de marktprijs.
 • De bijdrage voor hernieuwbare energie + warmtekrachtkoppeling. Deze is het gevolg van de kosten die leveranciers maken om hun “groenestroomcertificaten” te kopen.

Opmerking: de prijzenvergelijker van BRUGEL houdt geen rekening met promoties of kortingen van de leveranciers.

Distributie- en transportkosten
Het bedrag dat u betaalt voor het transport en de distributie van elektriciteit. Deze tarieven zijn identiek voor alle leveranciers. De transmissienet tarief wordt door de CREG (de federale regulator) goedgekeurd en de distributienet tarief wordt door BRUGEL goedgekeurd.

Algemeen zijn deze kosten proportioneel met uw verbruik.

Belastingen en supplementen
Deze worden vastgelegd door de publieke autoriteiten.

Is de BTW inbegrepen in de resultaten?

In de resultaten voor een simulatie voor particulieren is de BTW inbegrepen

In de resultaten voor een simulatie voor professionele klanten is de BTW niet inbegrepen.

Wanneer van leverancier veranderen?

Het is eenvoudig : als u een particulier bent, kunt u zonder problemen van leverancier veranderen op elk moment! U kunt zelfs veranderen voor het einde van uw huidige contract, op voorwaarde dat de clausules van het contract worden gerespecteerd Als u de einddatum van uw contract niet kent kan u dit eenvoudigweg melden aan uw nieuwe leverancier. Deze zal zelf de einddatum vragen aan uw huidige leverancier. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat de wet een kostenloze verandering van leverancier toe, rekening houdend met een verplicht voorafgaande kennisgeving één maanden voor opzegging van het contract.

Dit geldt niet voor professionele klanten. Meer informatie over veranderen van leverancier vindt u op https://www.brugel.brussels/nl_BE/acces_rapide/consumenten-7/veranderen-van-leverancier-in-8-stappen-9

Hoe weet ik mijn stroom groen is?

Groene stroom wordt geproduceerd of basis van hernieuwbare bronnen zoals wind, zonne-energie, water en biomassa. Het gebruik van deze energie heeft grote voordelen voor het milieu. De productie van groene stroom stoot geen CO² uit, produceert geen kernafval en draagt op die manier bij aan het verminderen van het broeikaseffect. Sommige leveranciers bieden een pakket aan bestaande uit 100% groene stroom. Anderen stellen een mix voor van groene energie en energie uit traditionele bronnen, of bieden geen groene stroom aan. In de resultatentabel van uw simulatie op BruSim.be vindt u het percentage groene stroom bij elk aanbod.

Hangt de kwaliteit van de geleverde energie af van de leverancier?

Nee. De kwaliteit van de energie wordt verzekerd door de netwerkbeheerder. De kwaliteit van de geleverde stroom is dus onafhankelijk van uw energieleverancier.

Loop ik risico op een stroomonderbreking wanneer ik van leverancier verander?

Nee. Uw aansluiting wordt verzekerd door de netwerkbeheerder (SIBELGA).

Welke leveranciers zijn actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

De leveranciers uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dragen maandelijks de tariefgegevens over aan de regulator, die ze verwerkt in de prijzenvergelijker van BruSim. U vindt de lijst van leveranciers met een licentie voor energielevering op volgende pagina: https://www.brugel.brussels/nl_BE/acces_rapide/de-marktspelers-10/lijst-van-de-leveranciers-28

Ik heb een vraag of een opmerking. Tot wie kan ik mijn richten?

Voor vragen of opmerkingen betreffende de leveranciers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunt u contact opnemen met InforGazElek: http://www.inforgazelec.be of 02/209 21 90.

Voor vragen of opmerkingen betreffende het gebruik van de prijzenvergelijker: info@brugel.brussels.